A pap csendesen mondja:
Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.


Mennyei király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön, és jóakarat az emberekben! (Lk 2,14) (kétszer)
Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni! (Zsolt 50,17)

Pap: Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa most és mindenkor és örökkön-örökké!
Nép: Amen.

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Istenszerető Fülöp püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

*

Név szerint megnevezendő halottért:
Pap: Isten szolgájáért, N.-ért, boldog emlékéért s összes szándékos és nem szándékos bűneinek bocsánatáért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy elítélés nélkül jelenjék meg Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt, hogy helyeztessék el Lelke az élők sorában, a világosság helyén, ahol minden szentek és igazak megnyugosznak, könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

*

Pap:Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz. ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Nép: Néked, Uram!

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Amen.

A pap csendesen mondja:
Urunk, Istenünk, kinek hatalma hasonlíthatatlan és dicsősége felfoghatatlan, kinek kegyelme megmérhetetlen s emberszeretete kimondhatatlan; te, Urunk, kegyességed szerint tekints reánk s ezen szent hajlékra, és áraszd reánk s a velünk esedezőkre gazdag kegyelmedet és irgalmadat!

I. antifona

Vasárnap (Zsolt 65,1-4):

Örvendezzetek az Úrnak, minden föld, / mondjatok dicséretet az ő nevének; / tegyétek dicsőségessé dicséretét!
Az Istenszülő imái által, / Üdvözítő, üdvözíts minket!

Mondjátok az Istennek: / Mely rettenetesek a te cselekedeteid, Uram! / A te erőd nagysága miatt hízelkedni fognak neked ellenségeid. – Az Istenszülő imái által...
Az egész föld imádjon téged és énekeljen neked: / mondjon dicséretet a te nevednek! – Az Istenszülő imái által...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen. – Az Istenszülő imái által...

Hétköznap (Zsolt 91,1-2.16):

Jó az Urat dicsérni / és éneket mondani a te nevednek, oh Fölséges!
Az Istenszülő imái által, / Üdvözítő, üdvözíts minket!

Hogy reggel hirdettessék irgalmasságod / és igazvoltod éjjel! – Az Istenszülő imái által...
Mely igaz a mi Urunk, Istenünk, / és igaztalanság nincs őbenne! – Az Istenszülő imái által...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen. – Az Istenszülő imái által...

Ünnepeken és azok ünnepkörében ünnepi antifonák.

Pap: Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Nép: Néked, Uram!

Pap: Mert tied a hatalom, tied az ország, az erő és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Amen.

A pap csendesen mondja:
Urunk, Istenünk, üdvözítsd népedet és áldd meg örökségedet! Egyházad teljességét őrizd meg! Szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik! Te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, s ne hagyj el minket, kik benned bízunk!

II. antifona

Vasárnap (Zsolt 66,2-4):

Könyörüljön rajtunk az Isten és áldjon meg minket; / derítse föl reánk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk!
Üdvözíts minket, Isten Fia, / ki halottaidból föltámadtál, énekelünk néked: / Alleluja, alleluja, alleluja!

Hogy megismerjük a földön utadat, / minden nép között a te szabadításodat! – Üdvözíts minket, Isten Fia...
Adjanak neked hálát, Isten, a népek; / adjon hálát minden nép! – Üdvözíts minket, Isten Fia...

Hétköznap (Zsolt 92,1-2.5):

Az Úr országol, ékességbe öltözött, / erősségbe öltözött az Úr, és felövezte magát.
Szenteidnek imái által, / Üdvözítő, üdvözíts minket!

Mert ő erősítette meg a föld kerekségét, / mely nem fog ingani. – Szenteidnek imái által...
A te bizonyságtételeid igen hitelesek lettek; / a te házadat szentség illeti, Uram, örök időkre. – Szenteidnek imái által...

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

Istennek egyszülött Fia / és Igéje, / ki halhatatlan vagy, / és a mi üdvösségünkért a szent Istenszülő / s mindenkorszűz Máriától / megtestesülni kegyeskedtél. / Változatlanul emberré lettél, / megfeszíttettél, / Krisztus Istenünk. / Legyőzted halállal a halált, / ki egyike vagy a Szentháromságnak, / az Atyával és Szentlélekkel / együtt dicsérendő, / üdvözíts minket!

Pap: Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Nép: Néked, Uram!

Pap: Mert jóságos és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Amen.

A pap csendesen mondja:
Aki nekünk ezen közös és összhangzó imádságokat ajándékoztad, s azok kérelmeit, kik a te nevedben ketten vagy hárman egyetértenek, meghallgatni ígérted; most is tenmagad, Urunk, teljesítsd szolgáidnak hasznukra szolgáló esedezéseit! Add, hogy a jelen időben igazságodat megismerjük, a jövőben pedig ajándékozz nekünk örök életet!

III. antifona (Zsolt 94,1-3)

Jertek, örvendezzünk az Úrnak, vigadjunk a mi szabadító Istenünknek!

Vasárnap:

Üdvözíts minket, Isten Fia, / ki halottaidból föltámadtál, énekelünk néked: / Alleluja, alleluja, alleluja!

Hétköznap:

Üdvözíts minket, Isten Fia, / ki szenteidben csodálatos vagy, énekelünk néked: / Alleluja, alleluja, alleluja!

Járuljunk orcája elé hálaadással, / és zsoltárokkal vigadjunk néki!
Üdvözíts minket... stb.

Mert nagy Isten az Úr, / és nagy király minden istenek fölött.
Üdvözíts minket... stb.

A húsvéti időszakon kívül eső vasárnapokon és jeles hétköznapokon vehető:

I. antifona

Áldjad, én lelkem, az Urat; / áldott vagy te, Uram!
Áldjad, én lelkem, az Urat, / és minden, ami bennem vagyon, az ő szent nevét! / Áldott vagy te, Uram!
Amily magas az ég a föld fölött, / oly erőssé teszi irgalmát az őt félőkön.
Az ő uralkodásának minden helyén / áldjad, én lelkem, az Urat!
Dicsőség… Most és…
Áldjad, én lelkem, a mennyei Atyát, / és minden benső részeim / az ő szent nevét / áldott vagy te, Uram!

II. antifona

Dicsérd, én lelkem, az Urat! / Dicsérem az Urat életemben; / dicséretet mondok az én Istenemnek, valamíg leszek!
Ki az igazmondást örökké megtartja, / ítéletet tesz a méltatlanul szenvedőknek, / eledelt ad az éhezőknek.
Az árvát és özvegyet fölfogja / és a bűnösök utait elveszti.
Az Úr országol mindörökké, / a te Istened, Sion, nemzedékről nemzedékre.

III. antifona (Mt 5,3-12)

Emlékezzél rólunk Urunk, / midőn eljössz a te országodba!

Boldogok a lelki szegények, / mert övék mennyeknek országa.
Boldogok a szelídek, / mert ők bírják a földet.
Boldogok, akik sírnak, / mert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, / mert ők megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok, / mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tisztaszívűek, / mert ők meglátják az Istent.
Boldogok a békességesek, / mert Isten fiainak hivatnak.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, / mert övék mennyeknek országa.
Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket, / és hazudván, minden rosszat mondanak ellenetek énérettem.
Örüljetek és vigadjatok, / mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben!
Dicsőség... Most és...

Emlékezzél...

A pap csendesen mondja:
Uralkodó Úristenünk, ki a mennyekben az angyalok s arkangyalok rendjeit és seregeit dicsőséged szolgálatára rendelted, add, hogy a mi bemenetelünk legyen a szent angyaloké is, akik velünk együtt neked szolgálnak és dicsőítik a te jóságodat; mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen.

Áldott a te szenteid bemenete öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen.

Pap: Bölcsesség, igazhívők!

Jertek, imádjuk Krisztust, / és boruljunk, le előtte!

Vasárnap
Üdvözíts minket, Isten Fia, / ki halottaidból föltámadtál, énekelünk néked: / Alleluja, alleluja, alleluja!

Hétköznap
Jertek, imádjuk Krisztust...

Üdvözíts minket, Isten Fia, / ki szenteidben csodálatos vagy, énekelünk néked: / Alleluja, alleluja, alleluja!

Nagyobb ünnepeken ünnepi bemeneti vers.

Tropárok és kontákok a szertartási utasítás szerint.

A pap csendesen mondja:
Szent Isten, ki a szentekben nyugszol, kit a szeráfok háromszorszent hangon énekelnek, a kerubok dicsőítenek és az összes mennyei erők imádnak; ki a nemlétből mindeneket létrehoztál; ki az embert képedre és hasonlatosságodra teremtetted és minden adományoddal felékesítetted; ki a tehozzád esedezőknek békességet s értelmet adsz, és meg nem veted a bűnöst, hanem üdvösségére bűnbánatot rendeltél; ki bennünket, alázatos és érdemetlen szolgáidat arra méltattál, hogy ezen órában is szent oltárod dicsősége előtt álljunk, s neked a tartozó imádást és dicsőítést felajánljuk. Tenmagad, Urunk, fogadd bűnös ajkainkról a háromszorszent dicséneket! Tekints reánk jóságoddal! Bocsásd meg minden szándékosan vagy akaratlanul elkövetett vétkeinket! Szenteld meg lelkeinket és testeinket, s add, hogy életünk minden napján szentségben szolgáljunk néked, a szent Istenszülő s a világ kezdete óta előtted kedves minden szenteid könyörgései által!

Pap: Mert szent vagy te, mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Nép: Amen.

Szent Isten, / szent Erős, / szent Halhatatlan, / irgalmazz nekünk! (háromszor)


Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen. Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk! Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

Karácsony, Vízkereszt, Lázár-szombat, Nagyszombat, Húsvét és Pünkösd ünnepén:
Akik Krisztusban keresztelkedtetek, / Krisztusba öltözködtetek. Alleluja! (háromszor) (Gal 3,27)


Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen. Krisztusba öltözködtetek. Alleluja! Akik Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek. Alleluja!

A Szent Kereszt ünnepein:
A te kereszted előtt / leborulunk, Uralkodó, / és a te szent föltámadásodat dicsőítjük. (háromszor)


Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen. És te a szent föltámadásodat dicsőítjük. A te kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent föltámadásodat dicsőítjük.

A pap csendesen mondja:
Áldott, ki az Úr nevében jön, áldott vagy a te országod dicsőségének trónján, ki a kerubokon ülsz öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké!

Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen

Pap: Bölcsesség!

A felolvasó mondja a szakasz címét.

Pap: Figyelmezzünk!

A felolvasó olvassa az apostoli szakaszt.

Pap: Békesség néked! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja!

A pap csendesen mondja:
Gyújtsd föl szíveinkben, emberszerető Urunk, istenséged ismeretének tiszta világosságát, nyisd meg lelki szemeinket evangéliumi tanaid megértésére! Oltsd belénk a te boldogító parancsolataid félelmét, hogy minden testi kívánságot legyőzvén, lelki életet éljünk, mindent tetszésed szerint gondolva és cselekedve! Mert te vagy lelkünk és testünk megvilágítója, Krisztus Isten, és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos s elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké. Amen.

Pap: Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot! Szent N. evangéliumának olvasása.
Nép: Dicsőség néked, Uram!

Pap: Figyelmezzünk! Olvassa az evangéliumot.
Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Pap: Mondjuk mindnyájan, teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Mindenható Urunk, atyáinknak Istene, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!
Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

A pap csendesen mondja:
Urunk, Istenünk, fogadd ezen buzgó fohászkodást a te szolgáidtól, és könyörülj rajtunk könyörületed sokasága szerint! Küldd irgalmasságaidat reánk és minden népedre, amely bő kegyelmeidet várja!

Pap: Könyörögjünk még istenszerető N. püspökünkért, lelkiatyáinkért s Krisztusban minden atyánkfiáért!
Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Itt következnek az alkalmi ekténiák.

Pap: Könyörögjünk még az itt jelenlévő s tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, a mi jótevőinkért és minden igazhitű keresztényért!
Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Amen.

Gyászliturgián itt következnek a halotti ekténiák.

Pap: Jelöltek, könyörögjetek az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hívek, a jelöltekért könyörögjünk, hogy az Úr irgalmazzon nekik!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oktassa őket az igazság igéire!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Nyilatkoztassa ki nekik az igazság evangéliumát!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Egyesítse őket szent, katolikus és apostoli Egyházával!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Mentsd meg, könyörülj, oltalmazd s őrizd meg őket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Jelöltek, fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!
Nép: Néked, Uram!

A pap csendesen mondja:
Urunk, Istenünk, ki a magasságban lakozol s az alázatosokra letekintesz, ki az emberi nem üdvözítésére leküldötted egyszülött Fiadat, a mi Urunkat és Istenünket, Krisztus Jézust; tekints le hitjelölt szolgáidra, kik előtted fejüket meghajtották! Alkalmas időben méltasd őket az újjászületés fürdőjére, bűneik megbocsátására s az ártatlanság köntösének elnyerésére! Egyesítsd őket szent, egyetemes és apostoli egyházaddal és számítsd őket választott nyájadhoz!

Pap: Hogy ők is velünk együtt dicsőítsék legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Amen.

Pap: Jelöltek, mindnyájan távozzatok! Jelöltek, távozzatok! Jelöltek, mindnyájan távozzatok! Senki a jelöltek közül ne maradjon! Hívők mindnyájan, ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Hívők liturgiája

A pap csendesen mondja:
Hálát adunk neked, Urunk, erők Istene, ki méltattál bennünket, hogy most is szent oltárodnál álljunk, s a mi bűneinkért és a nép vétségeiért irgalmadhoz esedezzünk! Fogadd el, Istenünk, könyörgésünket, s tégy méltókká, hogy kéréseket, esedezéseket és vérontás nélküli áldozatokat mutassunk be neked minden népedért! Tégy alkalmatosakká minket, kiket ezen szolgálatodra rendeltél, hogy Szentlelked ereje által feddhetetlenül és botlás nélkül, lelkiismeretünk tiszta bizonyságában segítségül hívhassunk téged minden időben és minden helyen, hogy így meghallgatván minket, irgalmazz nekünk, jóságod sokasága szerint!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Bölcsesség! – Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Nép: Amen!

Pap: Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

A pap csendesen mondja:
Ismét és sokszor leborulunk előtted, és kérünk téged, jóságos és emberszerető, hallgasd meg könyörgéseinket! Tisztítsd meg lelkünket és testünket minden testi és szellemi fertőzéstől! Engedd, hogy elítélés nélkül s ártatlanul szolgáljunk szent oltárodnál! Ajándékozz, Isten, a nekünk esedezőknek is előmenetelt a szent életben, a hitben és lelki bölcsességben! Add meg nekik, hogy ők is, akik mindenkor félelemmel és szeretettel szolgálnak neked, bűn és elítélés nélkül részesüljenek szent titkaidban, és mennyei országod elnyerésére méltókká legyenek!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Bölcsesség! – Hogy hatalmad által mindenkor megőrizve dicsőítsünk téged, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Amen.

Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk, és az elevenítő Háromságnak háromszorszent éneket ajánlunk, tegyünk félre mostan minden földi gondot!

A pap csendesen mondja:
Senki sem méltó azok közül, akiket a testi kívánságok és gyönyörűségek lekötve tartanak, hogy hozzád járuljon vagy közeledjék vagy neked szolgáljon, dicsőség királya; mert neked szolgálni nagy és rettenetes maguknak a mennyei erőknek is. Te azonban, aki kimondhatatlan és mérhetetlen emberszeretetednél fogva minden változás nélkül emberré lettél és főpapunknak neveztettél, mint a mindenek Ura, mégis átadtad nekünk ezen szolgálati és vérontás nélküli áldozat bemutatását. Mert, Urunk Istenünk, te egyedül uralkodol az égieken és földieken, ki kerub-trónon hordoztatol, ki a szeráfok Ura, Izrael királya, egyetlen szent vagy, s a szentekben nyugszol. Kérlek tehát, ki egyedül vagy jó és kegyesen meghallgatsz, tekints reám, bűnös és méltatlan szolgádra. Tisztítsd meg lelkemet és szívemet a rossz lelkiismerettől! Szentlelked erejével tégy alkalmassá engem, ki az áldozópapi rend kegyelmével felruháztattam, hogy ezen szent asztalod előtt álljak, s feláldozzam szentséges és szeplőtelen testedet és drága véredet! Mert meghajtott fővel járulok hozzád és kérlek, ne fordítsd el tőlem orcádat, se gyermekeid közül ki ne zárj, hanem tégy méltóvá engem, bűnös és érdemetlen szolgádat, hogy ezen ajándékokat neked bemutassam. Mert te vagy a feláldozó s aki feláldoztatol, az elfogadó s aki kiosztatol, Krisztus Istenünk, és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké. Amen.

A pap mondja csendesen:
Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk, és az elevenítő Háromságnak háromszorszent éneket ajánlunk, tegyünk félre mostan minden földi gondot; mert a mindenek királyát fogadjuk, kit láthatatlanul hordoznak az angyali rendek. Alleluja, alleluja, alleluja!
Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek! Békességben emeljétek kezeiteket a szentekhez, és áldjátok az Urat! (Zsolt 133,2)

 

Pap: Szentséges főpásztorunk, Benedek pápáról, Istenszerető Fülöp püspökünkről, az összes papságról s az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog és örökemlékű alapítói és jótevőiről és mindnyájatokról, igazhitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké!
Nép: Amen.

Mert a mindenek királyát fogadjuk, kit láthatatlanul hordoznak az angyali rendek. Alleluja, alleluja, alleluja!

A pap csendesen mondja:
Az istenfélő József levevén a fáról a te legtisztább testedet, tiszta gyolcsba göngyölé, és illatos szerekkel ellátva új sírba helyezé.
Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai! Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat. (Zsolt 50,20-21).

Pap: Teljesítsük könyörgésünket az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az előtett drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért, s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy őrizzen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

A pap csendesen mondja:
Mindenható, egyedül szent Úristen, ki a dicséret áldozatát elfogadod mindazoktól, kik teljes szívből segítségül hívnak téged, fogadd el tőlünk, bűnösöktől is ezen könyörgést, és vidd ezt szent oltárodra. Tégy alkalmasokká bennünket, hogy ajándékokat és lelki áldozatokat mutassunk be neked bűneinkért s a nép vétségeiért. Méltass minket kegyelmedre, hogy áldozatunk kedves legyen előtted, és kegyelmed jó Lelke lakjék bennünk, ezen előtted levő ajándékokban és minden népedben!

Pap: Oltalmazz. ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy ezen egész napot tökéletesen szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: A békesség angyalát, a hívséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Hogy életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az
Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Nép: Néked, Uram!

Pap: A te egyszülött Fiadnak irgalma által, kivel áldott vagy, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Amen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!
Nép: És a te lelkednek!

Pap: Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk!
Nép: Az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, az egyvalóságú és osztatlan Szentháromságot.

A pap háromszor csendesen mondja:
Szeretlek téged, Uram, én erősségem, az Úr az én erősségem és oltalmam. (Zsolt 17,2).

Pap: Az ajtókat, az ajtókat! Bölcsességben figyelmezzünk!

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, / mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében. / És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött Fiában, / ki az Atyától öröktől fogva született, / világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, / aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egyvalóságú, ki által mindenek lettek. / Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott / és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. / És megfeszíttetett miérettünk Poncius Pilátus alatt, / és szenvedett és eltemettetett és feltámadott harmadnapon az Írások szerint. / És fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, / és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. / És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, / ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólott a próféták által. / Hiszek egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. / Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. / Várom a holtak föltámadását / és a jövendő örök életet. Amen.

Pap: Álljunk illően, álljunk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben fölajánljuk!
Nép: A békesség irgalmát, a dicséret áldozatát.

Pap: A mi Urunk, Jézus Krisztus malasztja, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közöltetése † legyen mindnyájatokkal! (2Kor 13,13).
Nép: És a te lelkeddel!

Pap: Emeljük föl szívünket!
Nép: Fölemeljük az Úrhoz!

Pap: Adjunk hálát az Úrnak!
Nép: Méltó és igazságos / imádni az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, / az egyvalóságú és osztatlan Szentháromságot.

A pap csendesen mondja:
Méltó és igazságos téged magasztalni, téged áldani, téged dicsőíteni, neked hálát adni, téged imádni uralkodásod minden helyén; mert te vagy a kimondhatatlan, kifürkészhetetlen, láthatatlan, megfoghatatlan, örök és változhatatlan Isten, te s a te egyszülött Fiad és Szentlelked. Te bennünket a nemlétből létrehoztál, s miután elestünk, ismét fölemeltél, és nem szűntél meg mindent teljesíteni, amíg a mennyekbe föl nem vittél és jövendő országodat nem ajándékoztad nekünk. Mindezekért hálát adunk neked, egyszülött Fiadnak és Szentlelkednek, reánk árasztott összes nyilvános és nem nyilvános jótéteményeidért, melyekről tudunk s amelyekről nem tudunk. Hálát adunk neked ezen szent szolgálatért is, melyet kezünkből elfogadni méltóztattál, noha neked az arkangyalok ezrei, az angyalok miriádjai, a hatszárnyú, sokszemű, fennlebegő szárnyas kerubok és szeráfok szolgálnak.

Pap: Győzelmi éneket énekelvén, kiáltván, hangoztatván és mondván:
Nép: Szent, szent, szent a seregek Ura, / teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel, / hozsánna a magasságban! / Áldott, ki az Úr nevében jő, / hozsánna a magasságban! (Iz 6,3; Mt 21,9)

A pap csendesen mondja:
Ezekkel a boldog seregekkel, emberszerető Uralkodónk, mi is kiáltjuk és mondjuk: Szent vagy és legszentebb, Te, egyszülött Fiad és a te Szentlelked. Szent vagy és legszentebb, s magasztos a te dicsőséged, ki világodat úgy szeretted, miképp egyszülött Fiadat adtad, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ki eljövén és irántunk minden üdvgondozást betöltvén, azon éjjel, melyen átadatott, vagy inkább önmagát adta át a világ életéért, szent, tiszta és szeplőtelen kezeibe vevé a kenyeret, hálát adván, meg † áldván, meg † szentelvén és meg † törvén, szent tanítványainak és apostolainak adá, mondván:

Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöretik a bűnök bocsánatára.

Nép: Amen.

Hasonlóképp a kelyhet is, minekutána vacsorált (1Kor 11,25), mondván:

Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, az új szövetségé, mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.

Nép: Amen.

A pap csendesen mondja:
Megemlékezvén tehát ezen üdvösséges parancsolatról és mindarról, ami érettünk történt: a keresztről, sírról, harmadnapi feltámadásról, mennybemenetelről, jobbkéz felől való ülésről, a második és dicsőséges eljövetelről.

Pap: Tieidet a tieidből néked ajánljuk fel mindnyájunkért és mindenekért.
Nép: Téged éneklünk, téged áldunk, / néked hálát adunk, Urunk, / és imádunk téged, Istenünk.

A pap csendesen mondja:
Felajánljuk még neked ezen okos és vérontás nélküli szolgálatot (Róm 12,2), és kérünk, könyörgünk, esedezünk, küldd le Szentlelkedet reánk s ezen előtted levő ajándékokra!
És tedd ezt a kenyeret Krisztusod drága testévé,
és ami e kehelyben van, Krisztusod drága vérévé,
átváltoztatván a te Szentlelkeddel, hogy a részesülőknek legyenek a lélek józanságára, a bűnök bocsánatára, Szentlelked közöltetésére, a mennyország teljességére, a benned való bizalomra, nem pedig ítéletre vagy kárhozatra! – Felajánljuk még neked ezen okos szolgálatot a hitben elhunyt ősatyák, atyák, pátriárkák, próféták, apostolok, hithirdetők, evangélisták, vértanúk, hitvallók s önmegtartózkodókért s a hitben megdicsőült minden igaz lélekért.

Pap: Kiváltképpen legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkért, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriáért.

Nép: Valóban méltó dicsérni téged, Istenszülő, / a boldogságost és szeplőtelent / és a mi Istenünknek Anyját, / ki a keruboknál tiszteltebb / és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, / ki az Istent, az Igét / sérülés nélkül szülted, / téged, valóságos Istenszülő, magasztalunk.

Nagy Szent Bazil liturgiáján:
Nép: Tebenned örvendez, / malaszttal teljes, / minden teremtmény: / az angyali rendek / s az összes emberi nem. / Te megszentelt hajlék, / lelki édenkert / s a szüzek dicsérete, / kitől megtestesült az Isten, / s gyermekszülött lett, / bár öröktől Isten volt; / mert a te méhedet / égi trónná alkotta, / s bensődet a mennynél / ékesebbé tette. / Tebenned örvendez, / malaszttal teljes, / minden teremtmény. / Dicsőség néked!

Gyászliturgián:
Nép: Üdvözítsd a benned bízókat, anyja a soha le nem hunyó Napnak, / tisztaságos Istenszülő, kérünk téged, / kérleld meg imáiddal a jóságos Istent: / helyezze el lelkét a tőlünk elköltözött(ek)nek, / hol az igazak megnyugszanak, / s tegye ő(ke)t / a mennyei javak örökösévé, / a szentek hajlékaiban / s örök emlékezetben, ó Szeplőtelen!

Nagy ünnepeken az ünnepi magasztalás.

A pap csendesen mondja:
Keresztelő Szent János próféta és előkövetért, a szent, dicső és legdicséretesebb apostolokért, Szent N.-ért, kinek ma emlékét ünnepeljük és összes szenteidért, kiknek könyörgései által kegyesen tekints reánk, Istenünk. És emlékezzél meg az örök életre való feltámadás reményében elhunytakról!
Emlékezzél meg, Urunk, N. elhunyt szolgáidról és nyugtasd meg őket ott, ahol arcod fényessége tündöklik!
Esedezünk még, emlékezzél meg, Urunk, az igazhitűek összes püspökeiről, akik helyesen tanítják igazságod igéit, az összes áldozópapságról. Krisztusban a szerpapságról, s az egész egyházi rendről!
Felajánljuk még neked ezen okos szolgálatot az egész világegyetemért, a szent, egyetemes és apostoli Egyházért s azokért, akik tisztaságban és tisztes életben töltik napjaikat.

Az elsők között emlékezzél meg, Urunk, szentséges főpásztorunk, Benedek pápáról és istenszerető Fülöp püspökünkről, s tartsd meg őket szent Egyházaidnak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságod igéjének helyes hirdetésére!
Nép: És mindnyájunkról és mindenekről.

A pap csendesen mondja:
Emlékezzél meg, Urunk, ezen városról (községről), amelyben lakunk és minden város, község és vidékről s a bennük lakozó hívekről! Emlékezzél meg, Urunk, a hajózókról, utazókról, betegekről, fáradozókról, foglyokról s ezek szabadulásáról! Emlékezzél meg, Urunk, azokról is, akik szentegyházadba ajánlatokat hoznak, jótékonyságot cselekesznek, szegényeket gyámolítanak, és mindnyájunkra küldd le malasztjaidat!

Pap: És add, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké!
Nép: Amen.

Pap: És legyen a mi nagy Istenünk és Üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme † mindnyájatokkal!
Nép: És a te lelkeddel!

Pap: Minden szentekről megemlékezvén ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A bemutatott és megszentelt drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy a mi kegyelmes Istenünk kedves lelki illat gyanánt elfogadván azokat szent, mennyei és szellemi oltárára, küldje le nekünk isteni malasztját s a Szentlélek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

A pap csendesen mondja:
Néked ajánljuk egész életünket és reménységünket, emberszerető Urunk. Kérünk, könyörgünk és esedezünk, tégy méltókká bennünket, hogy ezen szent és szellemi asztalról tiszta lelkiismerettel részesüljünk mennyei és rettenetes titkaidban, a bűnök bocsánatára, a vétkek elengedésére, a Szentlélek közöltetésére, a mennyország elnyerésére, a benned való bizalomra, nem pedig ítéletre vagy kárhozatra!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy ezen egész napot tökéletesen, szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Hogy életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjünk az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: A hitnek egységét s a Szentlélek közöltetését kérvén önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Nép: Néked, Uram!

Pap: És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal, elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, Atyánknak nevezni és mondani:

Nép: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, / szenteltessék meg a te neved! / Jöjjön el a te országod! / Legyen meg a te akaratod, / amint a mennyben, úgy a földön is! / Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, / és bocsásd meg vétkeinket, / miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! / És ne vígy minket kísértésbe, / de szabadíts meg a gonosztól!

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Amen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!
Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!
Nép: Néked, Uram!

A pap csendesen mondja:
Hálát adunk néked, láthatatlan Király, ki megmérhetetlen hatalmaddal mindeneket alkottál és irgalmasságod sokasága szerint a nemlétből létrehoztál. Tenmagad, Urunk, tekints a mennyekből azokra, akik előtted fejüket meghajtották, mert nem a testnek és vérnek hajtották meg, hanem neked, félelmetes Istennek. Te tehát, Urunk, ezen előtted levő ajándékokat fordítsd mindnyájunk javára, kinek-kinek saját szüksége szerint: a hajózókkal együtt hajózzál, az utazókkal együtt utazzál, a betegeket gyógyítsd meg, mert te vagy lelkünk és testünk orvosa.

Pap: A te egyszülött Fiadnak kegyelme, irgalma és emberszeretete által, kivel áldott vagy, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Amen.

A pap csendesen mondja:
Figyelmezz reánk, Úr Jézus Krisztus, mi Istenünk, a te szent lakodból s országod dicsőségének trónjáról! Jöjj el, szentelj meg bennünket, ki a magasságban az Atyával együtt ülsz és velünk itten láthatatlanul jelen vagy! Hatalmas kezeddel méltóztassál nekünk átadni legtisztább testedet és drága véredet, s általunk az egész népnek!
Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek! (Lk 18,13) (3-szor)

Pap: Figyelmezzünk! Szentség a szenteknek!
Nép: Egy a szent, egy az Úr, Jézus Krisztus, / az Atyaisten dicsőségére! Amen.

A pap csendesen mondja:
Megtöretik és megosztatik az Isten Báránya, az Atyának Fia, ki megtörhető, de meg nem osztható, ki mindenkor eledelül szolgál és soha el nem fogyasztható, ki a benne részesülőket megszenteli.
A Szentlélek hitének teljessége.

A hívek a pappal együtt mondják:
Hiszem, Uram, és vallom, / hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek Fia, / ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, / akik között az első én vagyok.
A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Isten Fia; / mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, / sem csókot nem adok neked, mint Júdás, / hanem, mint ama gonosztevő, megvallak téged:
Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba!
Emlékezzél meg rólam, Uralkodó, midőn eljössz a te országodba!
Emlékezzél meg rólam, Szent, midőn eljössz a te országodba!
Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra / a te szent titkaidban való részesülés, / hanem lelkem és testem meggyógyulására!
Hiszem, Uram, és vallom, / hogy ez, amiben most részesülök, / valóban a te valóságos és legtisztább tested, / s a te valóságos, elevenítő véred. / Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz / bűneim bocsánatára s az örök életre! Amen.

A pap csendesen mondja:
Én, Istennek méltatlan szolgája, N. áldozópap, részesülök az Úristennek s a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztusnak drága, legszentebb és legtisztább testében bűneim bocsánatára s az örök életre. Amen.
Én, Istennek méltatlan szolgája, N. áldozópap, részesülök az Úristennek s a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztusnak drága, legszentebb és legtisztább vérében bűneim bocsánatára s az örök életre. Amen.
Íme, ez illeti ajkaimat, elvétetik gonoszságom és bűnöm megtisztíttatik. (Iz 6,7)

Pap: Istenfélelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek!
Nép: Áldott, ki az Úr nevében jő, / Isten az Úr, ki megjelent nekünk.

A pap mondja:
Istennek méltatlan szolgája, N. részesíttetik az Úristennek s a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztusnak drága, legszentebb s legtisztább testében és vérében bűneinek bocsánatára s az örök életre. Amen. Íme, ez illeti ajkaidat, elvétetik gonoszságod és bűnöd megtisztíttatik.

Pap: Üdvözítsd, Isten, a te népedet, és áldd meg örökségedet! (Zsolt 27, 9).
Nép: Sok esztendőre, Uram! / Láttuk az igazi világosságot. / Vettük a mennyei Szentlelket. / Megtaláltuk az igaz hitet. / Imádjuk az osztatlan Szentháromságot; / mert ez üdvözített minket.

A pap csendesen mondja:
Magasztaltassál föl az egek fölött, Isten, és a te dicsőséged az egész földön! (Zsolt 56,6).

Pap: Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké!
Nép: Amen.

Teljenek be ajkaink dicséreteddel, / hogy énekeljük, Uram, a te dicsőséged; / mert méltattál minket, hogy részesüljünk / halhatatlan, éltető, szent, égi titkaidban. / Erősíts meg minket szentséged által, / hogy egész nap elmélkedjünk igazságid felett. Alleluja!

Pap: Igazhívők, részesülvén Krisztusnak szent, legtisztább, halhatatlan, mennyei, elevenítő és félelmetes titkaiban, méltóan adjunk hálát az Úrnak!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen egész napnak tökéletes, szent, békességes és vétek nélküli eltöltését kérvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Nép: Néked, Uram!

A pap csendesen mondja:
Hálát adunk neked, emberszerető Urunk, lelkünk jótevője, hogy e mai napon is méltattál bennünket mennyei és halhatatlan titkaidra. Igazgasd ösvényeinket! Erősíts meg a te félelmedben! Őrizd meg életünket! Biztosítsd lépteinket a dicsőséges Istenszülő s mindenkorszűz Máriának és összes szenteidnek imái és könyörgései által!

Pap: Mert te vagy a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Amen.

Pap: Békével távozzunk!
Nép: Az Úr nevében.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Uram, ki megáldod a téged áldókat és megszenteled a benned bízókat, üdvözítsd népedet és áldd meg örökségedet, Egyházad teljességét őrizd meg! Szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik! Te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk! Ajándékozz békességet a te világodnak, Egyházaidnak, papjaidnak, hazánknak és minden népednek; mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled, a világosság Atyjától (Jak 1,17). És téged dicsőítünk, imádunk s neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Amen.


Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké! (Zsolt 112,2) (3-szor)

A pap csendesen mondja:
Krisztus Istenünk ki magad vagy a törvény és a próféták teljessége, ki végrehajtottad Atyád egész üdvgondozását, töltsd be örömmel és vígsággal szívünket mindig, most és mindenkor s örökkön-örökké! Amen.

Pap: Bölcsesség!
Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, / ki az Istent, az Igét, sérülés nélkül szülted, / téged, valóságos Istenszülő, magasztalunk.

Pap: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!
Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor s örökkön-örökké! Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! / Adj áldást, Uram!

Pap: (Halottaiból feltámadt) Krisztus, igaz Istenünk, az ő legtisztább Anyjának, a szent, dicső és mindenekfölött dicséretes apostoloknak, Aranyszájú Szent János, Konstantinápoly főpüspökének, szent és isteni ihlettségű atyáinknak és minden szenteinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető!
Nép: Amen.

Pap: Az Úr áldása † reátok az ő kegyelmével és emberszeretetével, mindig, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Amen.

Halotti liturgia végén:
Pap: Adj Urunk, tőlünk elköltözött N. szolgádnak boldog nyugalmat, és készíts neki örök emléket!
Nép: Boldog nyugalmat és örök emléket!

Ünnepélyes alkalmakkor:
Pap: Szentséges főpásztorunknak, N. pápának adj, Urunk, békességet, egészséget és áldást számos boldog éven át!
Nép: Hol Szent Péter...

Pap: Szeretett magyar hazánknak adj, Urunk, békességet és áldást számos boldog éven át!
Nép: Isten, áldd meg a magyart...

Pap: Istenszerető N. püspökünknek adj, Urunk...
Nép: Éljen soká, számos éven át!

forrás: Hajdúdorogi Egyházmegye