A VIGÍLIA ÜNNEPÉLYES MEGKEZDÉSE:

A LUCERNÁRIUM (Fényünnepség)- Tűzszentelés és a húsvéti gyertya előkészítése

A templomban minden fényforrást eloltanak. A templomon kívül alkalmas helyen tüzet raknak. Az itt összegyűlt néphez kimegy a pap a segédkezőkkel, akiknek egyike a húsvéti gyertyát viszi.

A pap a szokott módon üdvözli az összegyűlt híveket és rövid intő tanítást ad a vigíliáról ezekkel vagy más, hasonló szavakkal:

Kedves Testvéreim! Ezen az éjszakán, amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus, a halálból életre támadt, az Egyház meghívja az egész világon szerte élő gyermekeit, hogy virrasszanak és imádkozzanak. Ha így emlékezünk Urunk húsvétjára, vagyis ha igéjét hallgatjuk, halálát és feltámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, hogy a halálon való győzelmének is részesei leszünk és vele együtt élünk Istenben.

Ezután a pap megáldja a tüzet az alábbi szavakkal:

Könyörögjünk!

Istenünk, te szent Fiad által isteni fényességed tüzét adtad híveidnek. Kérünk, szenteld † meg ezt az új tüzet, és a húsvéti ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsôséged fényének megünneplésére. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

Az új tűzről meggyújtják a húsvéti gyertyát. Ha a nép sajátos lelkülete vagy hagyományai alapján az látszik alkalmasnak, hogy bizonyos jelképekkel külön is kiemeljük a húsvéti gyertya jelentőségét és méltóságát, ez a következő módon történhetik: Az új tűz megáldása után az akolitus vagy más segédkező a húsvéti gyertyát a szertartást végző pap elé viszi, aki íróvesszővel (stílus) keresztet vés a gyertyába. A kereszt fölé a görög Alfa, alája pedig az Ómega betűt vési, majd pedig a kereszt négy szára közé vési a folyó év négy számjegyét. Közben ezt mondja:

Jézus Krisztus tegnap és ma

(a Kereszt függőleges vonalát vési a gyertyába)

Ő a Kezdet és a Vég.

(a kereszt vízszintes vonalát vési be)

Ő az Alfa

(a függőleges vonal fölé vési az Alfát)

és az Ómega.

(a függőleges vonal alá vési az Ómegát)

Övé az idő

(a folyó év első számjegyét vési a kereszt bal felső szögletébe)

és övé az örökkévalóság.

(a második számjegyet vési a kereszt jobb felső szögletébe)

Övé a dicsőség és a hatalom

(a harmadik számjegyet vési a kereszt bal alsó szögletébe)

mindörökkön-örökké. Ámen.

(a folyó év negyedik számjegyét vési a kereszt jobb alsó szögletébe)

A kereszt és a többi jelek bevésése után a pap öt tömjénszemet is szúrhat a húsvéti gyertyába, kereszt alakban; közben ezt mondja:

1. Szent és dicsőséges

2. sebhelyei által

3. őrizzen

4. és védjen meg minket

5. az Úr Krisztus. Ámen.

Ezután a pap az új tűzről meggyújtja a húsvéti gyertyát, és közben ezt mondja:

A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát.

KÖRMENET - (Bevonulás a templomba)

Ezután a diakónus, vagy ennek híján maga a pap, kezébe veszi a húsvéti gyertyát, fölemeli, és egyedül énekli: Krisztus világossága!

Mindnyájan felelnek rá: Istennek legyen hála!

Azután mindnyájan bevonulnak a templomba, a menet élén a húsvéti gyertyát vivő diakónussal. Ha tömjénezés is van, akkor a tömjénvivő a füstölővel a diakónus előtt halad.

A templomajtónál a diakónus megáll, a gyertyát fölemeli, és ismét énekli: Krisztus világossága!

Mindnyájan felelnek rá: Istennek legyen hála!

A hívek meggyújtják gyertyáikat a húsvéti gyertyáról, és vonulnak befelé.

Amikor a diakónus az oltár elé ér, a nép felé fordulva megáll, és harmadszor énekli: Krisztus világossága!

Az egész nép felel rá: Istennek legyen hála!

Ezután meggyújtják a templom gyertyáit és lámpáit.

HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK

A pap az oltárhoz érve a papi székhez vonul. A diakónus a húsvéti gyertyát a presbitérium (szentély) közepén, vagy az ambó mellett előkészített gyertyatartóra helyezi. Ha van tömjénezés, akkor most következik a tömjénbetétel, ugyanúgy mint a misében az evangéliumnál szokott lenni, majd áldáskérés: Adj áldást, Atyám! A pap félhangosan mondja az áldás szavait: Az Úr legyen szívedben és ajkadon, hogy méltóan és illő módon hirdesd a Húsvét örömét. Az Atya, a Fiú, † és a Szentlélek nevében.

Ha a húsvéti öröméneket nem a diakónus énekli, akkor az áldáskérés és az áldás elmarad. A diakónus, vagy annak híján maga a pap, megtömjénezi a könyvet és a gyertyát – ha azt alkalmasnak tartja -, majd az ambóról vagy a könyvállvány mellől énekli a húsvéti öröméneket, miközben mindnyájan állnak, kezükben égő gyertyával. A húsvéti öröméneket szükség esetén olyan énekes is énekelheti, aki nincs szerpappá szentelve: elhagyja azonban a Most kérlek titeket szavakkal kezdődő szakaszt egészen a bevezető rész végéig, továbbá Az Úr legyen veletek. köszöntést. Az örömének rövidebb szöveggel is énekelhető. Sőt a Püspöki Konferenciák a helyi körülményekhez alkalmazhatják az öröméneket azáltal, hogy a nép akklamációit iktatják belé.

Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa: és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja!
A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad rajta; érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya!
És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat, hogy ilyen fényesség ragyog benne, visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát!

(Most kérlek titeket, kedves testvérek, kik e szent fény csodálatos ragyogásában körülöttem álltok, könyörögjetek velem együtt Istenhez, a mindenható Úrhoz, irgalmasságát kérve,
hogy ő, aki engem, méltatlan szolgáját levitáinak sorába hívott, árassza rám kegyelmének fényét, és húsvéti gyertyánk dicséretét általam vigye végbe.)

(P. Az Úr legyen veletek. H. És a te lelkeddel.

P. Emeljük föl szívünket. H. Fölemeltük az Úrhoz.

P. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. H. Méltó és igazságos.)

Mert valóban méltó és igazságos, hogy a láthatatlan, mindenható Atyaistent, és egyszülött Fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust a szív és lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk.
Ő lerótta helyettünk az örök Atyának mindazt, amivel Ádám tartozott, s az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán.
Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz húsvéti Bárányunkat megölték értünk, s az Ő vére lett a szent jel hívő népe házain.
Áldott éj, mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait Egyiptomból, száraz lábbal a Vörös-tengeren átvitted őket.
Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye a bűn minden árnyát.

Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától elválasztván a kegyelemnek átadja s a szentek közösségébe kapcsolja őket.
Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza.
Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad.
Ó milyen csodálatraméltó atyai jóságod hozzánk! Ó kimondhatatlan szeretet és jóság, hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte.
Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának díja! Ó szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt!
Ó valóban áldott éj, csak te voltál méltó, hogy tudjad a napot és órát, amelyben Krisztus a halálból feltámadt.
Ez az az éjszaka, melyről az Írás mondja: ,,Az éjszaka úgy ragyog, mint a nappal fénye, és világosság támad boldogságomnak éjén.''

E szentséges éjszaka száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket, a bűnbánóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kínál.
Távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi.
Ez éjszakáért fogadd el tehát, mennyei Szent Atyánk, a dicséret esti áldozatát tőlünk: a méhek viaszából készült gyertyát a néked szolgáló papság által ünneplő szent Egyházad nyújtja néked.
Már tudjuk, mit hirdet ez a gyertyaszál nékünk, mely az égi tűzről Isten dicséretére gyulladt lángra.
És bármily sokfelé osztottuk szét lángját, e megosztásból semmi kár nem érte. Mert olvadó viasz táplálja szüntelen, amit e gyertyához a szorgalmas méhek készítettek.
Ó valóban áldott éj, mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei!
Most kérünk tehát, Urunk, téged, hogy ne aludják ki ez a gyertyaláng, melyet néked áldozunk, és el nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát.
Mint jó illatú áldozatot fogadd el tőlünk, és világossága az égi fényekkel olvadjon egybe!
Fénylő lángját találja égve a szép hajnalcsillag: az örök Hajnalcsillag, ki soha nem lát alkonyt: a te Fiad, Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

IGELITURGIA

Ezen a vigílián - amely minden vigília szülőanyja - kilenc szentírási szakaszt olvasunk fel; hetet az Ószövetségből, kettőt az Újból (szentleckét és evangéliumot). A húsvéti örömének végeztével mindenki leteszi gyertyáját és leül. Mielőtt a szentírási szakaszok felolvasását elkezdenék, a pap ezekkel vagy hasonló szavakkal fordul a néphez:

Kedves Testvéreim! Miután ünnepélyesen elkezdtük húsvéti vigíliánkat, figyelmes lélekkel hallgassuk meg Isten igéjét. Elmélkedjünk azon, miként mentette meg népét Isten a régmúlt időkben, az idők teljességében pedig hogyan küldte el szent Fiát Megváltónkul. Kérjük Istenünket, hogy a megváltás húsvéti művét beteljesítve, vezessen el minket az örök életre.

Ezután következnek az olvasmányok. A felolvasó (lektor) fölmegy az ambóra, és elolvassa az első olvasmányt. A zsoltárénekes vagy a kántor elénekli vagy felolvassa ezután a zsoltárt, a nép pedig közbeénekli (vagy mondja) a válaszokat. Majd mindnyájan fölállnak, és a pap mondja: Könyörögjünk! Utána egy kis ideig mindnyájan csendben imádkoznak, s csak ezután kezdi a pap magát a könyörgést. A válaszos zsoltár helyett csendet is tarthatnak; ilyenkor a Könyörögjünk! után már nincs külön csend.

1. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: ,,Legyen világosság'', és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett és reggel: az elsô nap. Isten újra szólt: ,,A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat és alkosson válaszfalat a vizek között.'' Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. És este lett és reggel: második nap. Isten ismét szólt: ,,Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz.'' Úgy is történt. Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. És Isten látta, hogy ez jó. Akkor megint szólt Isten: ,,Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön.'' Úgy is lett. A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyekben magvak vannak a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a harmadik nap. Akkor megint szólt Isten: ,,Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet.'' Úgy is lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat. Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsák meg a földet, uralkodjanak a nappal és éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg a sötétséget. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a negyedik nap. Isten szólt: ,,A vizek teljenek meg élőlények sokaságával; az égen, a föld felett, az égbolt alatt pedig röpködjenek madarak.'' Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket, amelyek mozognak vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. Isten megáldotta őket, és így szólt: ,,Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is szaporodjanak a földön.'' Este lett és reggel: az ötödik nap. Aztán szólt Isten: ,,Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint.'' Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó. Isten újra szólt: ,,Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjék a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.'' Isten megteremtette az embert saját képmására: Isten képmására teremtette őt; férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik: ,,Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden állat fölött, amely a földön mozog.'' Azután ezt mondta Isten: ,,Íme, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden növényt táplálékul adok.'' Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap. Így készült el a föld, az ég, és minden, ami benne van. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR

Válasz: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.

Előénekes: Mondj áldást, lelkem az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem. Fenségbe és ékességbe öltözöl, * sugárzó fény a te köntösöd.

Hívek: Áraszd ránk...

E: Szilárd alapokra ágyaztad a földet, * nem fog soha meginogni. Az őstenger köntösként takarta, * a hegyeket is vizek borították.

Hívek: Áraszd ránk...

E: A forrásvizeket patakokba gyűjtöd, * ott csörgedeznek a hegyek között. Az ég madarai partjukon fészkelnek, * az ágak közt zengik énekük.

Hívek: Áraszd ránk...

E: Eged kamráiból öntözd a hegyeket, * a földet jóltartod javaid bőségével. Az állatoknak füvet sarjasztasz, + és növényeket az ember javára hogy kenyeret nyerjen a földből.

Hívek: Áraszd ránk...

E: Mily sokrétű a te műved, Uram! * bölcsességgel alkottál mindent. Teremtményeid betöltik a földet, * mondj áldást, lelkem az Úrnak.

Hívek: Áraszd ránk...

Pap: Könyörögjünk! Istenünk, te csodálatosan teremtetted, és még csodálatosabban megváltottad az embert. Kérünk, segíts minket, hogy öntudatos lélekkel szálljunk szembe a bűn csábításaival, és így eljussunk az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

2. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: ,,Ábrahám, Ábrahám!'' ,,Itt vagyok'' - felelte. Akkor ezt mondta neki: ,,Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morfija földjére, s ott mutasd be égő áldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.'' Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte szamarát, magával vitte két szolgáját és a fiát, Izsákot. Miután fát hasogatott az égőáldozathoz, fölkerekedett és elindult a hely felé, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét, és messziről meglátta a hegyet. Ábrahám ezt mondta a szolgáknak: ,,Maradjatok itt a szamárral. Én és a fiam elmegyünk imádkozni és utána visszatérünk hozzátok.'' Ábrahám tehát fogta az égőáldozathoz szükséges fát, s fia, Izsák vállára adta, Ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. Akkor Izsák megszólította Ábrahámot: ,,Atyám!'' Ő válaszolt: ,,Igen, fiam!'' Erre Izsák azt mondta: ,,Íme, itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égőáldozathoz?'' Ábrahám így felelt: ,,Isten majd gondoskodik a bárányról az égőáldozathoz.'' Így mentek tovább egymás mellett. Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte fiát és az oltárra helyezett fára tette. Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és ezt mondta: ,,Ábrahám, te Ábrahám!'' ,,Itt vagyok'' -- felelte. Az angyal folytatta: ,,Ne nyújtsd ki la kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem. Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost és feláldozta égőáldozatul fia helyett. Ábrahám így nevezte a helyet: ,,az Úr gondoskodik'', ezért mondják mind a mai napig: ,,a hegyen, ahol az Úr gondoskodik''. Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: ,,Magamra esküszöm -- ez az Úr szava --, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR

Válasz: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

Előénekes: Örökrészem és kelyhem te vagy, Uram, * te tartod kezedben sorsomat. Szüntelenül magam előtt látom az Urat, * ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak.

Hívek: Védelmezz engem...

E: Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem, * reménységben nyugszik testem is. Mert nem hagyod lelkemet a holtak országában, * és nem engeded, hogy szented romlást lásson.

Hívek: Védelmezz engem...

E: Az élet útját mutatod nekem, + színed előtt az öröm teljessége, * és jobbodon a gyönyörűség mindörökké.

Hívek: Védelmezz engem...

Pap: Könyörögjünk! Istenünk, híveid mennyei Atyja, te ígéreted szerint a fogadott fiúság kiáradó kegyelmével az egész földkerekségen megsokasítod gyermekeidet, és a húsvéti áldozat által szolgádat, Ábrahámot esküd szerint minden nemzet atyjává teszed: add, hogy népeid kegyelmi hívásod útjára lépjenek. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

3. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből

Amikor Izrael fiai látták, hogy az egyiptomiak üldözik őket, nagyon megijedtek, és az Úrhoz kiáltottak. Az Úr így szólt Mózeshez: ,,Miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg Izrael fiainak, hogy induljanak. Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, és válaszd ketté, hogy Izrael fiai száraz lábbal átmehessenek rajta. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, erre utánuk siet, s akkor majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, egész seregén, harciszekerein és lovasain. Az egyiptomiak megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, a szekerein és a lovasain.'' Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták előtt járt, megváltoztatta helyét és mögéjük vonult. A felhőoszlop, amely előttük volt, mögöttük ereszkedett le, s az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között E: helyezkedett el. A felhő sötét maradt, s az éjszaka elmúlt anélkül, hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel visszaszorította a tengert és kiszárította. A víz kettévált és Izrael fiai a száraz tengerfenéken átvonultak, miközben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal. Az egyiptomiak utánuk vetették magukat, s a fáraó minden lova, harci szekere és lovasa utánuk ment a tengerbe. A reggeli őrség idején az Úr a tűz- és felhőoszlopból rátekintett az egyiptomiak seregére és megzavarta őket. Akadályozta a szekerek kerekét, ezért csak bajjal jutottak előre. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek: ,,Meneküljünk Izrael fiai elől, mivel az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen.'' Az Úr pedig így szólt Mózeshez: ,,Nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, hogy a víz visszazúduljon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra.'' Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé. Erre a víz napkeltekor visszaáramlott a régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. Az Úr besodorta a őket a habok közepébe. A víz visszaömlött és ellepte a szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét, amely utánuk nyomult a tengerbe. Senki sem maradt életben közülük. Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren, miközben a víz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal. Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak hatalmától. Az izraeliták látták az egyiptomiakat holtan feküdni a tenger partján. Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, amelyet az Úr az Is egyiptomiakon véghezvitt. A népet félelem töltötte el az Úr színe elôtt, és hittek az Úrnak és Mózesnek, az Ő szolgájának.

Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak:

VÁLASZOS ZSOLTÁR

Válasz: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsőség övezi.

Előénekes: Énekeljünk az Úrnak, mert dicsőség övezi: * a lovat és lovasát a tengerbe vetette. Az Úr az én erősségem és pajzsom, * szabadítóm ő lett nékem. Dicsőítem őt, ő az én Istenem, * magasztalom, mert atyáim Istene.

Hívek: Énekeljünk...

E: Olyan az Úr, mint a hős harcos, * és ,,Mindenható'' az ő neve. A fáraó szekereit és seregét a tengerbe vetette, * válogatott harcosai elmerültek a Vörös-tengerbe.

Hívek: Énekeljünk...

E: A hullámok elborították őket, * mint a kő, mélybe merültek. A te jobbod Uram, erejével tündöklik, * Uram, jobbod szétzúzza az ellenséget.

Hívek: Énekeljünk...

E: Bevezeted népedet, és elülteted örökséged hegyén, + melyet erős lakhelyeddé és szentélyeddé a te kezed formált. * Az Úr uralkodik örökkön-örökké.

Hívek: Énekeljünk...

Pap: Könyörögjünk!  Istenünk, régi csodatetteid ma is tündöklő fényben ragyognak előttünk, mert amit hatalmas kézzel egyetlen nép javára cselekedtél, hogy megszabadítsd a fáraó üldözésétől, ugyanazt teszed az újjászületés vize által a nemzetek üdvösségére. Kérünk, juttasd el az egész világot választott népednek, Ábrahám igazi fiainak méltóságára. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

4. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Az Úr így szól Jeruzsálemhez:
Maga a Teremtőd lesz hitvesed,
a Seregek Ura az Ő neve.
Izrael Szentje lesz a Megváltód,
akit az egész föld Istenének nevez.
Igen, visszahív téged az Úr,
mint egy elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt,
mint ifjúkorban eltaszított feleséget,
-- a te Istened mondja ezt.
Igaz, elhagytalak egy röpke pillanatra,
de most nagy irgalommal visszafogadlak.
Amikor haragom fölgerjedt,
egy pillanatra elrejtettem előled arcomat.
De most örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad.
Az Úr mondja ezt, a te Megváltód.
Úgy vagyok most, mint Noé napjaiban,
amikor megesküdtem, hogy Noé vízözöne
nem borítja el többé a földet.
Ugyanígy esküszöm, hogy többé nem haragszom rád,
és nem is fenyítelek meg.
Mert a hegyek megindulhatnak,
és megrendülhetnek a halmok,
de az én szeretetem nem hagy el téged,
és veled kötött békeszövetségem nem inog meg soha.
Az Úr mondja ezt, aki megkönyörült rajtad.
Ó, te szegény, akit annyi vihar tépett,
s akinek nincs vigasztalása!
Íme, drágakövekre helyezem falaidat,
és zafírokra rakom le alapodat.
Rubinból csinálok neked bástyákat,
kristályból kapukat és drágakövekből falakat.
Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek,
békés jólétet adok gyermekeidnek.
Igazságosság lesz az alapod,
és elkerül a nyomorúság,
nem kell hát semmitől félned.
Elkerül a rettegés, hozzád nem is közelíthet.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR

Válasz: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.

Előénekes: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak rajtam. Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak.

Hívek: Dicsőítelek...

E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét. Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön.

Hívek: Dicsőítelek...

E: Ha este meg is látogat a sírás, * reggelre az öröm visszatér. Meghallgatott az Úr, és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem.

Hívek: Dicsőítelek...

E: Sírásomat örömre fordítottad, * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké.

Hívek: Dicsőítelek...

Pap: Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten, neved dicsőségére sokasítsd meg azt, amit az ősatyák hitére megígértél: Növeld az ígéret fiainak számát a gyermekké fogadás szent kegyelme által, hogy Egyházad egyre inkább lássa mindannak beteljesedését, aminek jövendő bekövetkezésében az ősatyák sohasem kételkedtek. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

5. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Így szól az Úr:
Ti szomjazók, gyertek a vízhez mind,
és bár nincsen pénzetek, siessetek ide!
Vegyetek ingyen gabonát és egyetek,
vegyetek pénz nélkül bort és tejet.
Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér,
és a keresetet arra, ami nem lakat jól?
Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek,
és kövér falatokban lesz részetek.
Fordítsátok felém fületeket és gyertek ide hozzám;
hallgassatok rám, és élni fog lelketek.
Örök szövetséget kötök veletek
a Dávidnak megígért irgalom jegyében.
Íme, tanúvá tettelek a népek előtt,
vezérré és parancsolóvá a nemzetek fölött.
Olyan nemzeteket hívsz majd meg,
amelyeket nem ismertél,
és olyanok sietnek hozzád,
akik nem ismertek,
az Úrért, a te Istenedért,
Izrael Szentjéért,
aki majd megdicsőít.
Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok,
hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a gonosz,
és gondolatait a bűnös,
térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta,
Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban.
Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok,
az én utaim nem a ti utaltok - mondja az Úr.
Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál,
az én gondolataim - a ti gondolataitoknál.
Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza,
hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi,
hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,
éppúgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad.
Nem tér vissza hozzám eredménytelenül,
hanem végbe viszi akaratomat,
és eléri, amiért küldtem.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR

Válasz: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.

Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne, és nem félek. Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom.

Hívek: Örömmel...

E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az Ő nevét. A népek közt hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve.

Hívek: Örömmel...

E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt: * tudja meg az egész világ! Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti a körötökben Izrael szentje.

Hívek: Örömmel...

Pap: Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten, a egész világ egyetlen reménysége, te prófétáid jövendöléseiben az Újszövetség titkait hirdetted előre. Erősítsd meg kegyesen néped jóakaratát, mert híveidben csak sugallatod segítségével növekedhetnek az erények. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

6. OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből

Halld meg, Izrael, az élet törvényét,
figyeljetek, hogy szert tegyetek a tudásra!
Izrael, miért vagy ellenséged országában, miért?
Miért öregedsz meg idegen földön?
Miért szennyezed be magad halottakkal,
miért számítanak azok közé, akik leszállnak az alvilágba?
Mert elhagytad a bölcsesség forrását!
Ha az Úr útján jártál volna,
akkor békében laknál mindörökké.
Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erő,
hol az értelem, s akkor megtudod azt is,
hol a maradandóság és az élet,
hol a szem ragyogása és a béke.
De ki fedezte föl ezek helyét,
és ki hatolt el kincseikhez?
Mindezt ismerte az, aki mindent tud,
Ő átvizsgálta értelmével;
Ő, aki mindörökre megalkotta a földet,
és betöltötte élőlényekkel;
Ő, aki küldi a fényt, és az eljön,
de ha visszahívja, az remegve engedelmeskedik.
A csillagok vidáman ragyognak helyükön,
de ha Ő szólítja őket, azt felelik: ,,Itt vagyunk!''
Vidáman csillognak alkotójuk előtt.
Ő a mi Istenünk, senki sem hasonlít hozzá!
Ő felkutatta a tudás minden útját,
s átadta Jákobnak, szolgájának,
és Izraelnek, akit szeretett.
Így jelent meg a földön
és társalgott az emberekkel.
Isten parancsainak könyve az,
a törvény, amely örökre megmarad.
Aki megtartja, élni fog,
aki elhagyja, meghal.
Térj vissza, Jákob, és öleld magadhoz,
járj fényének világosságában!
Ne engedd át dicsőségedet másnak,
és kiváltságodat más népeknek.
Boldogok vagyunk mi, Izrael fiai,
mert Isten tudtunkra adta, hogy mi kedves előtte.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR

Válasz: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket. Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek. Hívek: Uram, Istenem...

E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, * fényt gyújt a szemnek.

Hívek: Uram, Istenem...

E: Az Úr félelme tiszta: * örökké megmarad. Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.

Hívek: Uram, Istenem...

E: Értékesebb az aranynál, * és a legdrágább drágakőnél. Édesebb a méznél, * a csorduló lépesméznél.

Hívek: Uram, Istenem...

Pap: Könyörögjünk! Istenünk, te a nemzetek meghívásával mindenkor gyarapítod Egyházadat. Oltalmazd szüntelen segítségeddel azokat, akiket a keresztvízzel tisztára mosol. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

7. OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből

Az Úr szózatot intézett hozzám: ,,Emberfia, Izrael háza a saját földjén lakott, de beszennyezte életmódjával és tetteivel. Ekkor rájuk zúdítottam haragomat a vér miatt, amelyet ontottak az országban, és a bálványok miatt, amelyekkel tisztátalanná tették azt. Szétszórtam ôket a népek közé, és szétszélesztettem az országokban. Életmódjuk és tetteik szerint ítélkeztem fölöttük. A népek között, ahova kerültek, megszentségtelenítették szent nevemet, hiszen azt mondják róluk: Ez az Úr népe, az ő földjéről jöttek ki. De tekintettel voltam szent nevemre, amelyet Izrael háza megszentségtelenített a népek között, ahová került.

Ezért mondd meg Izrael házának: Ezt mondja az Úr, az Isten: Nem miattatok teszem ezt, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet megszentségtelenítettetek a népek között, amelyek közé kerültetek. Szentté teszem nagy nevemet, amelyet gyalázat ért a népek között, amelyet megszentségtelenítettetek közöttük. Akkor majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr - mondja az Úr, az Isten -, amikor a szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak titeket a népek közül, összegyűjtelek minden országból, és visszaviszlek saját földetekre. Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, s minden bálványtól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok. Abban az országban laktok majd, amelyet atyáitoknak adtam, s az én népem lesztek, én meg a ti Istenetek leszek.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR

Válasz: Mint szarvasgím a források vizére, * úgy sóvárog utánad a lelkem, Istenem.

Előénekes: Lelkem szomjazik az Isten után, + az élő Isten után, * mikor mehetek, hogy megjelenjek az Isten színe előtt? Arra gondolok, + hogyan mentem be a csodás hajlékba Isten házáig, * miközben ujjongott és énekelt az ünneplő sokaság.

Hívek: Mint szarvasgím...

E: Küldd el világosságodat és hűségedet, * hogy azok vezessenek szent hegyedre és a te hajlékodba. Odalépek Isten oltárához, + örömöm Istenéhez, * citeraszóval magasztallak téged, én Uram, Istenem.

Hívek: Mint szarvasgím...

Pap: Könyörögjünk! Istenünk, fogyhatatlan erő és nem szűnő világosság, tekints kegyesen az egész Egyház szent közösségére, és örök végzésed szerint vezesd el biztos kézzel az üdvösségre. Hadd lássa és tapasztalja meg az egész világ, hogy a megvetett magasra kerül, az elavult megújul, és egészen tökéletessé épül Krisztusban, aki mindennek kezdete. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

GLORIA

Amikor az utolsó ószövetségi olvasmányt is elolvasták a hozzátartozó válasszal és könyörgéssel együtt, meggyújtják az oltárgyertyákat. A pap pedig elkezdi énekelni:

Dicsőség a magasságban Istennek.

A nép folytatja; közben zúgnak a harangok - helyi szokás szerint:

És a földön békesség a jóakaratú embereknek! Dicsőítünk Téged, áldunk Téged, imádunk Téged, magasztalunk Téged. Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú. Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk! Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

A Dicsőség után a pap a szokott módon mondja a könyörgést:

Könyörögjünk! Istenünk, te ezt a szent húsvéti éjszakát Urunk feltámadásának fényével beragyogod. Kérünk, éleszd föl Egyházadban az istengyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak,tiszta szívvel szolgáljanak neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

Testvéreim! Mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az Ő halálára keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére A feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Mert ha halálának, hasonlóságában egybenőttünk vele, akkor feltámadásában is egy leszünk vele. Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg: a halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR

Válasz: Alleluja, alleluja, alleluja.

Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad! Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.

Hívek: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem. Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.

Hívek: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé. Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.

Hívek: Alleluja, alleluja, alleluja.

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalóme drága keneteket vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, kora reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek. Ezt mondták egymásnak: ,,Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?'' De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. Bementek a sírba, és egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült jobb felől. Megrémültek, de az megszólította őket: ,,Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt van a hely, ahová temették. Siessetek, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt, amint megmondta nektek.''

Ezek az evangélium igéi.

A KERESZTSÉG LITURGIÁJA

A pap a segédkezőkkel a keresztkúthoz megy - ha a keresztkutat láthatják a hívek is. Egyébként a vízzel telt edényt a presbitériumban (szentély) helyezik el. Ha keresztelendők is vannak jelen, a nevükön szólítják őket. A keresztelendőket a keresztszülők mutatják be, a kisdedeket pedig a szülők és keresztszülők viszik oda a templomban összegyűlt hívek elé. Ezután a pap intelmet intéz a jelenlevőkhöz ezekkel vagy hasonló szavakkal:

Ha keresztelendők vannak jelen:

Szeretteim! Egy szívvel-lélekkel erősítsük testvéreink boldog reménységét, hogy a mindenható Atya irgalmasságának minden támogatása kísérje őket, amikor az újjászületés forrásához járulnak.

Ha csak a keresztkutat áldják meg:

Kedves Testvéreim! Könyörögve kérjük a mindenható Atyaisten kegyelmét erre a keresztkútra, hogy akik belőle újjászületnek, Krisztusban Isten gyermekeivé legyenek.

Két előénekes a litániát énekli, miközben mindenki áll (a húsvéti idő miatt), és válaszol. Ha hosszabb körmenetben vonulnak a keresztkúthoz, akkor a litániát a körmenet alatt éneklik. Ez esetben a keresztelendőket a körmenet előtt kell szólítani. Elöl viszik a húsvéti gyertyát, utána vonulnak a keresztelendők a keresztszülőkkel, majd a pap a segédkezőkkel. Az intelmet közvetlenül a víz megáldása előtt kell mondani. Ha nincsenek jelen keresztelendők, és a keresztkutat sem kell megáldani, akkor a litánia elmarad. A litániába más szentek nevét is beiktathatjuk, különösen a templom védőszentjét, vagy a hely patrónusát, vagy a keresztelendők védőszentjeit.

LITÁNIA

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj érettünk!
Szent Mihály főangyal, könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent angyalok, könyörögjetek érettünk!
Keresztelő Szent János, könyörögj érettünk!
Szent József, könyörögj érettünk!
Szent Péter és Pál apostolok, könyörögjetek érettünk!
Szent András apostol, könyörögj érettünk!
Szent János apostol, könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna, könyörögj érettünk!
Szent István vértanú, könyörögj érettünk!
Antiochiai Szent Ignác vértanú, könyörögj érettünk!
Szent Lőrinc vértanú, könyörögj érettünk!
Szent Perpétua és Felicitász vértanú asszonyok, könyörögjetek érettünk!
Szent Ágnes vértanú, könyörögj érettünk!
Szent Gergely pápa, könyörögj érettünk!
Szent Ágoston püspök, könyörögj érettünk!
Szent Atanáz püspök, könyörögj érettünk!
Szent Vazul püspök, könyörögj érettünk!
Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!
Szent Benedek apát, könyörögj érettünk!
Szent Ferenc és Domonkos, könyörögjetek érettünk!
Xavéri Szent Ferenc, könyörögj érettünk!
Vianney Szent János, könyörögj érettünk!
Szent István király, könyörögj érettünk!
Sienai Szent Katalin, könyörögj érettünk!
Jézusról nevezett Szent Teréz, könyörögj érettünk!
Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!
Légy irgalmas, ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól, ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől, ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól, ments meg, Uram, minket!
Megtestesülésed által, ments meg, Uram, minket!
Halálod és feltámadásod által, ments meg, Uram, minket!
Szentlelked kiáradása által, ments meg, Uram, minket!
Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket!
Ha vannak jelen keresztelendők:
Hogy e választottaidat a keresztség kegyelmével új életre támaszd, kérünk téged, hallgass meg minket!
Ha nincsenek jelen keresztelendők:
Hogy e vizet gyermekeid kegyelmi újjászületésére megszenteld, kérünk téged, hallgass meg minket!
Jézus, az élő Isten Fia, kérünk téged, hallgass meg minket!

Ha vannak jelen keresztelendők, a pap összetett kézzel a következő könyörgést mondja:

Mindenható, örök Isten, kegyelmed kísérje atyai jóságod szent ajándékait, és azokra a megkeresztelendő új gyermekeidre, akik a keresztvízben új életre születnek, áraszd ki az istengyermekség lelkét, hogy amit szerény szolgálatunkkal végzünk, azt mennyei erőd tegye teljessé. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

A VÍZ MEGÁLDÁSA

A pap ezután megáldja a keresztvizet, összetett kézzel mondva (vagy énekelve) a következő könyörgést:

Istenünk, te láthatatlan erőddel a szentségi jelekben csodálatos dolgokat művelsz, -s a víz által számos tanítást ADtál, hogy megértsük a keresztség kegyelmét. A te Lelked, Istenünk, a vizek fölött lebegett a teremtés kezdetén, - hogy a víznek már Akkor megszentelő erőt adjon. Az újjászületés módját pedig a vízözön által jelezted elôre, Istenünk, - hogy egyazon víznek titokzatos ereje vessen véget a BŰNnek, és legyen az erényes élet kezdete. Te, Istenünk, száraz lábbal vezetted át a Vörös-tenderen Ábrahám fiait, - hogy a fáraó rabigájából szabaduló Néped a megkereszteltek előképe legyen. Szent Fiadra pedig, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedett, leszállott a Szentlélek ereje; majd, midőn a kereszten függött, a vérrel együtt oldalából víz fakadt, és feltámadása után tanítványainak parancsba adta: -,,Menjetek, tanítsatok minden NÉpet, megkeresztelvén őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében!'' Most tekints Egyházadra kegyesen, - és jóságod nyissa meg SZÁmára a keresztség forrását! A Szentlélek adja meg ennek a víznek egyszülött Fiad kegyelmét, s az ember, akit képmásodra alkottál, - a keresztség által az ősbűn szennyétől tisztára MOSva, vízből és Szentlélekből új életre szülessék!

Most a húsvéti gyertyát egyszer vagy háromszor a vízbe meríti, és közben folytatja:

Add, Urunk, hogy Fiad által szálljon le ebbe a vízbe a Szentlélek ereje, gyertyát a vízben tartva, folytatja: hogy mindazok, akik Krisztus halálába temetkeznek a keresztség vizében, - életre is keljenek Ővele, Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen.

A húsvéti gyertyát most kiemelik a vízből, miközben a nép a következő felkiáltást énekli:

Ti, forrásvizek, áldjátok az Istent, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökkön-örökké!

A keresztelendők egyenként ellene mondanak a sátánnak, a kérdésekre hitvallást tesznek, és részesülnek a keresztség szentségében. Ha nincsenek jelen keresztelendők, és keresztkutat sem kell megáldani, a pap a következő könyörgés kíséretében áldja meg a vizet:

Esedezve kérjük, kedves testvéreim, Istenünket, Urunkat, hogy áldja meg kegyesen ezt a vizet, melyet keresztségünk emlékére hintünk magunkra: és adjon nekünk jóságosan megújult életet, - hogy hűségesek maradjunk szent Lelkéhez, akit tőle kaptunk.

Itt rövid szünetet tartunk, és közben csendesen imádkozunk. A pap összetett kézzel folytatja:

Add kegyelmedet, Urunk, Istenünk, e húsvéti szent éjszakán virrasztó népednek: hogy amikor megemlékezünk csodálatos teremtő és még csodálatosabb megváltó művedről, -jóságod tegye Áldottá ezt a vizet számunkra! Mert arra teremtetted, hogy termékenységet adjon földünknek, - felüdítse TEStünket, és tisztára mossa. De irgalmas szereteted szolgálatára is vizet rendeltél, mert víz által oldottad meg a Vörös-tengernél néped rabságának bilincsét, - és szomját is VÍZzeI oltottad a pusztában. A próféták azt az új szövetséget hirdették, amelyet az emberekkel víz által akartál megkötni, és megromlott emberi természetünket végül is újjá alkottad - az újjászületés fürdőjében a víz ÁLtal, amelyet a Jordán folyóban Krisztus megszentelt. E víz legyen keresztségünk felvételének emléke, - és együtt örvendjünk testvéreinkkel, akik világszerte ma részesülnek e SZENTségben, Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

A KERESZTSÉGI FOGADÁS MEGÚJÍTÁSA

A keresztség (és bérmálás) szertartásának végeztével, vagy ha az most nem volt, akkor a víz megáldása után, mindnyájan felállnak, kezükben égő gyertyával, és megújítják keresztségi fogadásukat. A pap ezekkel vagy hasonló szavakkal szól a hívekhez:

Kedves Testvéreim! A húsvét szent titka által a keresztségben mindnyájan eltemetkeztünk Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjunk az élet útján. Ezért a nagyböjt negyven szent napjának megtartása után újítsuk meg keresztségi fogadásunkat. Ebben egykor ellene mondottunk a sátánnak és minden cselekedetének, és megígértük, hogy a katolikus Anyaszentegyházban Istennek szolgálunk.

Éppen ezért most megkérdezem:

Pap: Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek?

Hívek: Ellene mondunk.

Pap: Ellene mondotok-e a gonoszság csábításainak, hogy a bűn sohase uralkodjék rajtatok?

Hívek: Ellene mondunk.

Pap: Ellene mondotok-e az ördögnek, aki a bűn szerzője és fejedelme?

Hívek: Ellene mondunk.

Azután így folytatja a pap:

Pap: Hisztek-e a mindenható Atyaistenben, a menny és a föld Teremtőjében?

Hívek: Hiszünk.

Pap: Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsôségesen uralkodik az Atya jobbján?

Hívek: Hiszünk.

Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben?

Hívek: Hiszünk.

A pap ezután így fejezi be:

A mindenható Atyaisten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével a mi Urunkban, Jézus Krisztusban az örök életre.

H.: Ámen.

A pap meghinti a népet a megáldott vízzel, miközben mindnyájan éneklik:

Vízforrást láttam fakadni a templom jobb oldalán, alleluja mindazok, akikhez elért a víz, üdvösséget nyertek, - és így énekeltek: Alleluja, alleluja!

Egyetemes könyörgések

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki szent Fia feltámasztása által új életre hívott meg bennünket!

1. Töltsd el, Urunk, N. pápánk, N. püspökünk, papjaink, szerzeteseink és minden keresztény testvérünk lelkét a feltámadt Krisztus kegyelmeivel!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. Segítsd, Urunk, az újonnan megkeresztelteket, hogy keresztségi fogadásukhoz egész életükben hűségesek maradjanak! Hívek: Kérünk téged…

3. Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között, hogy megvalósuljon a testvéri egység mindazokkal, akiket összeköt az egy keresztség!

Hívek: Kérünk téged…

4. Áldd meg, Urunk, hazánkat és mindazokat, akik népünk életének megújításán dolgoznak!

Hívek: Kérünk téged . . .

5. Add meg, Urunk, a megdicsőülés reményét a szenvedőknek és az elhagyottaknak!

Hívek: Kérünk téged . . .

6. Újítsd meg egyházközségünk életét áldozatkészségben és szeretetben!

Hívek: Kérünk téged…

Pap: Mennyei Atyánk! Szent Fiad feltámadásának éjszakáján örömet ajándékoztál a világnak. Add, hogy a feltámadás hitében éljünk, és így egykor eljussunk Fiad dicsőségébe. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

AZ EUKARISZTIA LITURGIÁJA

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Pap: Kérünk, Urunk, Istenünk, fogadd el néped könyörgését és bemutatott adományait, hogy a húsvéti misztériumokba beavatva gyógyulást nyerjünk, és eljussunk az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

PREFÁCIÓ

P.: Az Úr legyen veletek.

H.: És a te lelkeddel.

P.: Emeljük föl szívünket.

H.: Fölemeltük az Úrhoz.

P.: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.

H.: Méltó és igazságos.

P.: Mert Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent (éjszakán) ünnepen, -midőn áldozattá lett értünk Kriszttus, Húsvéti Bárány. Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, s feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, -(a te) dicsőséged himnuszát zengik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)

Szent vagy, szent vagy, szent vagy...

ÁLDOZÁSI ÉNEK

Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk, már feláldozta önmagát. Üljük meg a tisztaság és igazság kenyerével a húsvéti lakomát!

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

Pap: Kérünk, Urunk, Istenünk, áraszd szívünkbe szereteted Szentlelkét, hogy akiket húsvéti szentségeiddel tápláltál, azoknak szívét forrassza eggyé atyai jóságod.Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

Elbocsátáskor a diakónus vagy maga a pap ezt mondja: A szentmise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja.

Hívek: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.

(forrás)